Folgen Sie uns
Prière pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées

Prière pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées


Haut um Sonndeg virum 26.Juli, dem Fest vum hl. Joachim an der hl. Anna, de Grousselteren vum Jesus, ass de Weltdag vun de Grousselteren an de Senioren.
Mir wënschen allen ale Leit e schéinen Sonndeg.
Haut hu mer Tendenz alles jonk ze maachen. “Al” dierf een net méi soen: et muss een “eeler” soen, heescht et. 
“90 Joer al” gëtt duerch den e bessen topeschen Ausdrock “90 Joer jonk” ersat.
Nee, e Mënsch ass nët doduerch wäertvoll, wëll hien nach jonk ass oder sech jonk spiert oder sech behëllt wéi déi Jonk.
Hien ass wäertvoll als Persoun. Eng Gesellschaft huet Kanner, Jonker, Erwuessener an Aler, si all musse respektéiert ginn, well si all droen zum wierkleche Räichtum vun enger Gesellschaft bäi.
Nët alles wat jonk ass, ass dofir scho gutt. An nët alles, wat al ass, ass dofir scho schlecht.
Awer och, nët alles wat Nei ass, ass dofir scho schlecht, an nët alles wat al ass, ass dofir scho gutt.
Zesummen, am Dialog an am Austausch, mussen Al a Jonk, Erwuesener a Kanner, op enaner lauschteren an dat Gutt, dat Schéint an dat Richtegt entdecken an gemeinsam verwierklechen a förderen.
An deem Sënn: e flotten Weltdag vun den Grousselteren a Senioren!   
Hei nach Gebiet vum Poopst Franziskus, dat hien fir den 1. Weltdag vun de Grousselteren a Senioren geschriwwen huet:
Ich danke Dir, Herr,
für den Trost Deiner Gegenwart:
auch in Zeiten der Einsamkeit
bist du meine Hoffnung und meine Zuversicht.
Du bist mein Fels und meine Festung seit meiner Jugend!
Ich danke Dir, dass Du mir eine Familie gegeben hast
und dass Du mich mit einem langen Leben gesegnet hast.
Ich danke Dir für freudige wie schwierige Momente,
für die Träume, die sich in meinem Leben bereits erfüllt haben
und für die, die noch vor mir liegen.
Ich danke Dir für diese Zeit der erneuten Fruchtbarkeit,
zu der Du mich mich rufst.
Stärke, oh Herr, meinen Glauben,
mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,
lehre mich, diejenigen zu umarmen, die stärker leiden als ich,
lehre mich, nie aufzuhören zu träumen
und den neuen Generationen von deinen Wundern zu erzählen.
Beschütze und leite Papst Franziskus und die Kirche,
damit das Licht des Evangeliums auch die Enden der Erde erhellen möge.
Sende aus Deinen Geist, oh Herr, um die Welt zu erneuern,
damit der Sturm der Pandemie sich beruhigt,
die Armen getröstet und alle Kriege beendet werden.
Stütze mich in meiner Schwäche
und schenke mir die Gnade, das Leben in vollen Zügen zu leben
in jedem Augenblick, den Du mir schenkst,
in der Gewissheit, dass Du jeden Tag bei mir bist,
sogar bis zum Ende der Welt.

Amen.