Suivez-nous sur
Zäitverdreiw am Déconfinement

Zäitverdreiw am Déconfinement


Fir d’zweete Kéier an der Coronakrise hu kreativ Hänn fläisseg gebitzt, geheekelt a gestreckt fir d’Vie Naissante. No der Présentatioun vun eiser Associatioun an der Visite vun eisem Vestiaire hu
mir di Damme vum Club Senior Syrdall härzlech invitéiert den 23/9 op d’Virstellung vun eiser néier visueller Identitéit mat uschléissend der däitscher Filmvirféirung vum vill diskutéierten amerikanesche Film „Unplanned“. De 26/11 organiséiert d’Vie Naissante eng table ronde “Voix et voies pour la vie” iwwer d’Recht op Liewen an déi rezent Entwécklungen an der Bioethik.